Aiste: Rannsachadh air Litreachas Gàidhlig / Studies in Gaelic Literature

Tha Aiste an sàs ann an rannsachadh air litreachas Gàidhlig is Gaeilge nam meadhan-aoisean agus litreachas an latha an-diugh. Tha i cuideachd ag amas air na cànanan sa bheil an litreachas sin sgrìobhte agus air na cultaran is eachdraidhean co-theacsail. Tha Aiste na h-iris-leabhar fo làn-rèitearachd le taic bòrd comhairleachaidh eadar-nàiseanta comharraichte.

Chaidh Aiste a stèidheachadh ann an 2007 agus ’s e iris-leabhar clò-bhuailte a bh’ innte an toiseach a chaidh foillseachadh le Ceiltis is Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu gu ruige 2020. Gheibhear lethbhreacan de leabhar 1-5 o Chomhairle nan Leabhraichean agus tha seann irisean an cruth dealain rim faighinn an-seo. Tha Aiste air a bhith na h-iris-leabhar digiteach le inntrigeadh fosgailte bho 2020.

Tha a ro chudromach a dhol an sàs sna tùsan Gàidhlig airson rannsachadh sam bith a thèid fhoillseachadh san iris-leabhar. Tha sinn gu sònraichte a’ cur taic ri co-ionannachd gnè is cinnidh ann an sgoilearachd na Gàidhlig agus a’ cur fàilte air tagraidhean bhoo oileanaich PhD agus luchd-rannsachaidh aig toiseach an cuid cùrsa-obrach.

Cuirear artaigealan airson foillseachadh ann an irisean ri thighinn gu ‘Submission portal’. Gheibhear stiùireadh mionaideach mu dheidhinn fòrmatadh sgrìobhainnean sna Nòtaichean airson Luchd-pàirteachaidh.

Thathar a’ cur fàilte air tagraidhean ann an Gàidhlig, Gaeilge agus Beurla.

ISSN 1754-4270 (print) 2632-8062 (online)

Aiste is devoted to the study of Gaelic literature, medieval and modern, Irish and Scottish, as well as to the languages in which that literature is written, and the cultures and histories which give it context. Aiste is a fully refereed journal, supported by a distinguished international advisory board.

Founded in 2007, Aiste was published in print form by Celtic & Gaelic at the University of Glasgow until 2020. Printed copies of volumes 1-5 are available to purchase from the Gaelic Books Council, electronic versions of back issues are available here. Since 2020 Aiste has been an Open Access e-journal.

Engagement with Gaelic language sources is essential to all research published in the journal. We are particularly committed to supporting gender and ethnic equality in Gaelic Studies and welcome submissions from PhD students and early career researchers.

Articles to be considered for future issues should be submitted online via the Journal’s portal. Please see the Notes for Contributors for detailed guidance on how to format contributions.

Submissions are welcome in Gaelic, Irish or English.

ISSN 1754-4270 (print) 2632-8062 (online)

Dealbh còmhdaich / Cover illustration: HMS Black Prince, built in Napier’s Shipyard, Govan, 1861.

Bho/Source: Naval Historical Society of Australia <https://navyhistory.au/figureheads-a-short-history/>

Dealbh còmhdaich / Cover illustration: Caisteal Chaolchùirn / Kilchurn Castle © Thomas Owen Clancy
Dealbh còmhdaich / Cover illustration: ‘i mbáidín teangan’ by Will Maclean
Dealbh còmhdaich / Cover illustration: ‘Bacolet Bay, Tobago’ by Charles Jamieson (www.charlesjamieson.co.uk)
Dealbh còmhdaich / Cover illustration: ‘Kenmore 3’ by Alan Arnott (www.exposedelements.co.uk)