DASG: Digital Archive of Scottish Gaelic / Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig

An tasgadh air-loidhne Oilthigh Ghlaschu airson sgrìobhainnean didseatach, goireasan leicseachail agus clàraidhean airson Gàidhlig na h-Alba

Tha trì roinnean ann an DASG, Corpas na Gàidhlig, Faclan bhon t-Sluagh agus Cluas ri Claisneachd.

Tha Corpas na Gàidhlig ag amas air corpas dealantach iomlan a thabhann de sgrìobhainnean Gàidhlig na h-Alba do dh’oileanaich agus luchd-rannsachaidh air cànan, litreachas agus cultar Gàidhlig na h-Alba. Tha Corpas na Gàidhlig a’ toirt stèidh theacsail airson a’ phròiseict eadar-oilthigheil, Faclair na Gàidhlig, air am bi faclair eachdraidheil na Gàidhlig air a stèidheachadh.

Is e cruinneachadh de dh’fhiosrachadh a chaidh fhaighinn bhon t-sluagh a tha ann am Faclan bhon t-Sluagh (ceisteachain, liostaichean-fhacal agus clàraidhean fuaim) bho air feadh sgìrean Gàidhealach na h-Alba agus Alba Nuadh eadar na 1960an agus na 1980an mar phàirt dhen chruinneachadh fiosrachaidh airson Faclair Eachdraidheil na Gàidhlig (FEG), a bha stèidhte aig Roinn Ceiltis Oilthigh Ghlaschu eadar 1966 agus 1997.

Thòisich obair air Cluas ri Claisneachd ann an 2015, is e na amas gum biodh gach clàradh a bha aig Roinn na Ceiltis is na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu ri fhaotainn air-loidhne. Tha na clàraidhean rim faotainn saor an-asgaidh, cuide ri tar-sgrìobhaidhean slàn a thèid a luchdachadh a-nuas, fiosrachadh mionaideach air gach cuspair a tha anns a’ chlàr, agus fo-thiotalan. Tha measgachadh de Bheurla agus Gàidhlig rin cluinntinn anns na clàraidhean, le farsaingeachd de dhualchainntean agus blasan-cainnt.

The University of Glasgow’s online repository of digitised texts, lexical resources and audio recordings for Scottish Gaelic

DASG has three main components, Corpas na Gàidhlig, the Fieldwork Archive and our Audio Archive.

Corpas na Gàidhlig aims to provide a comprehensive electronic corpus of Scottish Gaelic texts for students and researchers of Scottish Gaelic language, literature and culture. Corpas na Gàidhlig also provides the textual basis for the interuniversity project, Faclair na Gàidhlig (Dictionary of the Scottish Gaelic Language), upon which the future historical dictionary of Gaelic will be based.

The DASG Fieldwork Archive consists of a collection of vernacular materials (questionnaires, wordlists and sound recordings) collected throughout Gaelic Scotland and in Nova Scotia between the 1960s and 1980s as part of data collection for the Historical Dictionary of Scottish Gaelic (HDSG) project, which was based at the University of Glasgow’s Department of Celtic between 1966 and 1997.

Work on the Cluas ri Claisneachd Audio Archive began in 2015 with the aim of making all recordings in the possession of Celtic and Gaelic at the University of Glasgow available online. Our audio files are published freely online with a full, downloadable transcription, a detailed contents menu and subtitles. They contain both English and Gaelic and a wide variety of dialects and accents.