Dlùth is Inneach: Linguistic and Institutional Foundations for Gaelic Corpus Planning

Susan Bell, Mark McConville, Wilson McLeod, & Roibeard Ó Maolalaigh

Project Report. Bòrd na Gàidhlig, Inverness

2014

Is e tha san aithisg seo toraidhean bho phròiseact bliadhna arinn sgioba rannsachaidh Shoillse às leth Bhòrd na Gàidhlig(BnG). B’ e amas an rannsachaidh fuasgladh fhaighinn air a’ cheist a leanas: Cò na prionnsapalan planadh corpais as fheàrr a fhreagras air neartachadh agus brosnachadh na Gàidhlig an Alba agus dèan co-òrdanachadh as èifeachdaiche a bheireadh gu buil iad? Anns an aithisg, gheibhear na builean seo a leanas: bunait chànanach airson planadh corpais na Gàidhlig a tha soilleir is cunbhalach, agus a tha a rèir amasan Bhòrd na Gàidhlig airson planadh togail, cleachdaidh is inbhe na Gàidhlig, agus as motha a ghleidheas taic luchd na Gàidhlig; prògram de phrìomhachasan a tha ri choileanadh le planadh corpais na Gàidhlig; molaidhean air modhan co-òrdanachaidh a bhios èifeachdach a thaobh cosgais agus rianachd (i.e. modh-obrach buidhne)

This report presents the results of a one-year research project, commissioned by Bòrd na Gàidhlig BnG) and carried out by a Soillse Research team, whose goal was to answer the following question: What corpus planning principles are appropriate for the strengthening and promotion of Scottish Gaelic, and what effective coordination would result in their implementation? This report contains the following agreed outcomes: a clear and consistent linguistic foundation for Gaelic corpus planning, according with Bòrd na Gàidhlig’s acquisition, usage and status planning initiatives, and most likely to be supported by Gaelic users. a programme of priorities to be addressed by Gaelic corpus planning. recommendations on a means of coordination that will be effective in terms of cost and management (i.e. an institutional framework)