Journal of Scottish Name Studies

Chaidh JSNS fhoillseachadh a’ chiad turas ann an 2007 mar iris-leabhar clò-bhuailte ach tha e air a bhith na iris-leabhar digiteach dhan a bheil inntrigeadh fosgailte (a’ gabhail a-staigh gach seann iris dheth) a-mach o 2012. ’S e Clann Tuirc a dh’fhoillsich e eadar 2007 is 2020 agus ’s e Oilthigh Ghlaschu a tha ga fhoillseachadh uaithe sin.

Tha leabhar-chlàr rannsachadh ainmean Albannach bliadhnail air a bhith san iris-leabhar a-mach o 2010 (JSNS 4).

’S e iris-leabhar fo rèitearachd a th’ ann agus tha bòrd comhairleachadh deasachaidh aige.

Tha fàilte ro artaigealan goirid (“Varia”), lèirmheasan, artaigealan lèirmheis is aithisgean air obair a tha fo làimh cuideachd. Cuirear sùil air na nòtaichean airson luchd-pàirteachaidh:

Style-sheet

Deadline for submissions

JSNS was first published in 2007 as a print journal but since 2012 has been an open access e-journal (including all back issues). It was published by Clann Tuirc from 2007 until 2020, since when it has been published by the University of Glasgow.

Since 2010 (JSNS 4) the journal has included an annual Bibliography of Scottish Name Studies.

The Journal is refereed and has an editorial advisory board. Short articles (‘Varia’), reviews, review articles and reports on work-in-progress will also be considered.

Style-sheet

Deadline for submissions