Literature (modern)

Loo, Zhi-En (2020) Faireachadh is Fèin-sgrìobhadh: Late 20th century and early 21st century Scottish Gaelic autobiographies as loci of emotional practices. MRes

Paterson, Fiona E. (2020) ‘The Gael Will Come Again’: Reconstruction of a Gaelic world in the work of Neil M. Gunn and Hugh MacDiarmid. MPhil(R)

Reddy, Kathleen (2018) Ùrnaighean nan Gàidheal: text and context of Gaelic prayer in South Uist, 1880-1960. MRes

Maciver, Ruairidh Iain (2018) The Gaelic Poet and the British military experience, 1756-1856. PhD

Ó Siadhail, Marcas (2018) Rannsachadh coimeasach air na h-aithrisean a rinn na h-eileanaich air trèigsinn nan eileanan ann an Èirinn agus ann an Alba anns an fhicheadamh linn. MRes

Mac Leòid, Aonghas Uilleam Gearóid (2014) An dàn fada Gàidhealach – 1900-1950: sgrùdadh ioma-chuspaireil air corpas air dìochuimhne. PhD

Macdonald, Iain (2013) The life and work of Fionn Mac Colla: determining a Gaelic experience. PhD

Mac Leòid, Aonghas U. G. (2012) Innis-na-Fìrinne: Dòmhnull Mac-na-Ceàrdaich (1885-1932) agus a obair fhoillsichte. MPhil(R)

NicLeóid, Linda (2012) Baird agus bana-bhaird a’ Bhaile Shear thairis air an 19mh linn agus an 20mh linn: orain is dain neo-fhoillsichte agus an co-theacsa. MPhil(R)

Harris-Logan, Stuart A. (2007) Nuair a bha Gaidhlig aig na h-eoin : an investigation into the art and artifice of avifaunal mimesis as a mode of artistic expression in Gaelic oral culture from the seventeenth century to the present. MPhil(R)

Frater, Anne Catherine (1994) Scottish Gaelic women’s poetry up to 1750. PhD

Whyte, Christopher (1991) William Livingston/Uilleam Macdhunleibhe (1808-70): a survey of his poetry and prose. PhD

MacLeod, Donald John (1969) Twentieth century Gaelic literature: a description, comprising critical study and a comprehensive bibliography. PhD