Theses written in Gaelic

Loo, Zhi-En (2020) Faireachadh is Fèin-sgrìobhadh: Late 20th century and early 21st century Scottish Gaelic autobiographies as loci of emotional practices. MRes

Marker, Viktoria (2019) Litreachas na Gàidhlig à Sealann Nuadh. MPhil(R)

Ó Siadhail, Marcas (2018) Rannsachadh coimeasach air na h-aithrisean a rinn na h-eileanaich air trèigsinn nan eileanan ann an Èirinn agus ann an Alba anns an fhicheadamh linn. MRes

MacAilpein, Tòmas (2017) Cultar agus an comann-sòisealta ann an Ìle, mu 1890 gu 1960. PhD

Mac Leòid, Aonghas Uilleam Gearóid (2014) An dàn fada Gàidhealach – 1900-1950: sgrùdadh ioma-chuspaireil air corpas air dìochuimhne. PhD

Mac Leòid, Aonghas U. G. (2012) Innis-na-Fìrinne: Dòmhnull Mac-na-Ceàrdaich (1885-1932) agus a obair fhoillsichte. MPhil(R)

NicLeóid, Linda (2012) Baird agus bana-bhaird a’ Bhaile Shear thairis air an 19mh linn agus an 20mh linn: orain is dain neo-fhoillsichte agus an co-theacsa. MPhil(R)

Innes, Sìm Roy (2011) Cràbhachd do Mhoire Òigh air a’ Ghàidhealtachd sna meadhan-aoisean anmoch, le aire shònraichte do Leabhar Deadhan Lios Mòir. PhD